1.     ReklamationsretDer gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.TBP Supply vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

TBP Supply

Læhegnet 73

2620 Albertslund

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

2.     Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.


3.     FortrydelsesretDer gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.Returneringsomkostninger skal du selv afholde.Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.Meddelelsen skal gives pr. mail på info@tbpsupply.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.Varens stand, når du sender den returDu hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.Klagemuligheder – oversigt og links:Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for KlageløsningCarl Jacobsens Vej 352500 ValbyLink: www.forbrug.dkHvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@tbpsupply.dk4.     . Anvendelse4.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om TBP SUPPLYs, CVR-nummer: 30889908, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter til erhvervskunder.


5.     Aftalegrundlag 

5.1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. 

5.2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.


6.     Produkter og ydelser 

6.1. Produkter. Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. 

6.2. Ansvarsbegrænsning. Produkter som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til pleje og brug på krop, hud og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.


7.     Pris og betaling 

7.1. Pris og Betaling. TBP SUPPLYmodtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.TBP SUPPLYbruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.8.     Forsinket betaling 8.1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.8.2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/ eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.


9.     Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser 

9.1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

9.2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter Virksomheden skriftligt eller bestille online. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

9.3. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

9.4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

9.5. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

10. Levering 

10.1. Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele leveres med GLS-Erhverv, er et eller flere produkter ikke på lager modtager kunden besked herom.10.2. Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

10.3. Undersøgelse.

Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

11.  Forsinket levering 

11.1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

11.2. Ophævelse.

Hvis Virksomheden undlader at levere produkter senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

12.  Garanti 

12.1. Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

12.2. Undtagelser.

Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) brug eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

12.3. Meddelelse.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

12.4. Undersøgelse.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkterne under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for produkterne under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

12.5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: udskifte produkter.

12.6. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.13. 

Ansvar 

13.1. Ansvar.

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

13.2. Produktansvar.

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

13.3. Ansvarsbegrænsning.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100% af det salg af produkter, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

13.4. Indirekte tab.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

13.5. Force majeure.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

14.  Immaterielle rettigheder 

14.1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden eller partnere.

14.2. Krænkelse.

Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 15% pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

15.  Fortrolighed 

15.1. Videregivelse og brug.

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

15.2. Beskyttelse.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.15.3. Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

16.  Gældende ret og værneting 

16.1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

16.2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.